Kallelse och dagordning för årsmöte i Bollnäs GOIF Bandyförening 2021-08-12

Medlemmar välkomnas till Bollnäs Bandys årsmöte torsdag 2021-08-12 kl. 18.00 på Restaurang Lången på Sävstaås.

I fall restriktionerna ändras kan vi komma att behöva ändra lokal, vi återkommer med information
om det blir aktuellt.

 

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår
11. Behandling av styrelsens förslag på inkomna motioner
12. Val av
• Fyra ledamöter till styrelsen för en tid av två år
• En ledamot till styrelsen för en tid av ett år
• Godkänd revisor för en tid av ett år
• Ordförande till valberedningen för en tid av två år
• Två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

För att en motion ska behandlas på årsmötet krävs att motionen ska vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor före årsmötet.