Bollnäs Bandy skjuter upp årsmötet

Bollnäs Bandy skjuter upp årsmötet

På grund av covid-19 pandemin har regeringen beslutat att det inte är tillåtet att ha sammankomster med mer än 50 personer. Detta beslut gäller som lag vilket gör att det är straffbart att anordna möten med fler deltagare.

Bollnäs Bandy beslutade för en tid sedan att hålla årsmötet den 14/8. Ett antal medlemmar har framställt att man ville att mötet skulle tidigareläggas.

Styrelsen har analyserat intresset för årsmötet och konstaterar att ett 40-tal personer begärde ett tidigarelagt möte. Därutöver har ett 10-tal personer anmält närvaro vid årsmötet. Därför bedömer styrelsen att ett stort antal personer kommer att vilja närvara vid årsmötet, vilket innebär att antalet deltagare överstiger det maximala antalet 50.

Riksidrottsförbundet har i sina direktiv uttryckt att; Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

En analys har gjorts ifall det skulle kunna genomföras som digitalt möte. Ett årsmöte som hanterar flera inlägg och följande beslut kommer att bli utsträckt i ett antal dagar om alla deltagare ska kunna komma till tals och beslutsordningen ska följas. Vi ser även en risk att en stor andel av våra medlemmar inte känner sig tillräckligt bekväm med en digital lösning, varför de kan komma att känna sig exkluderade.

Av dessa anledningar och efter samråd med jurister på Riksidrottsförbundet har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet i avvaktan på nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Frågor angående denna fråga ställs till Sofia Nordell, adjungerad styrelseledamot på 070-695 69 61 eller sofia.nordell@mittgastronomi.com

Styrelsen