Handlingar för årsmötet 2020-11-04

Här publiceras uppdaterad dagordning, verksamhetsberättelse, års- och koncernredovisning inkl revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, motion samt styrelsens ställningstagande till motionen.

Dagordning för årsmöte

Verksamhetsberättelse

Års- och koncernredovisning

Verksamhetsplan

Budget

Motion till årsmöte, stadgeändring, inkommen 2020-09-10

Styrelsens ställningstagande på inkommen motion

För kännedom.
Styrelsen föreslår höjning av avgiften för familjemedlemskap
Ändring medlemsavgifter