Information om årsmötet

Med anledning av planerat årsmöte 17 juni samt begäran om extra årsmöte inlämnad av 39 medlemmar måste styrelsen lämna följande information med anledning av restriktioner till följd av covid-19:

Styrelsen har haft för avsikt att kalla till årsmöte den 17 juni. Med anledning av covid-19 har styrelsen fattat beslut att senarelägga årsmötet. Nytt datum är fredagen den 14 augusti.

Vanligtvis håller Bollnäs Bandy årsmöte i juni. Förra året hölls ett extra årsmöte i juni med anledning av stadgeändring och det ordinarie årsmötet hölls i augusti. I år planerades årsmötet att hållas 17 juni men med anledning av rådande restriktioner pga covid-19 måste detta frångås.

Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 50 personer och då Bollnäs Bandys årsmöten historiskt sett i regel haft över 50 deltagare måste vi skjuta fram årsmötet.

Styrelsen har därför beslutat att kalla till årsmöte fredagen den 14 augusti. Tid och plats meddelas senast tre veckor före mötet i enlighet med stadgarna.

Enligt föreningens stadgar ska föreningens årsmöte hållas senast 15 augusti efter avslutat verksamhetsår vilket avslutas den 30 april.

Föreningen kommer att återkomma med denna kallelse via Bollnäs GOIF BF:s hemsida.

Visar det sig att smittspridningen håller i sig och att det fortsatt kommer att vara en begränsning av antalet deltagare vid en samling i augusti kommer styrelsen se över alternativa mötesformer samt om föreningen blir tvungen att skjuta på mötet ytterligare.

Kopplat till Riksidrottsförbundets information nedan är regeringsbeslut överordnat föreningsstadgar och kan således öppna möjligheten att senarelägga datumet ytterligare om så krävs.

Så här skriver Riksidrottsförbundet (RF) gällande årsmötesfrågor kopplade till just covid-19

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor.

Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Styrelsen