Meddelande från styrelsen

Bollnäs Bandy är förstasidesstoff i media för närvarande. Där förekommer både fakta men också mycket som inte stämmer med verkligheten.

Påståenden presenteras som i vissa fall inte är sanningsenliga. Styrelsen i Bollnäs Bandy tar kraftigt avstånd från hot och personangrepp mot såväl styrelsens ledamöter, anställda eller andra aktiva inom föreningen.

Vi kan dock konstatera att det ekonomiska resultatet för Bollnäs Bandy och dess dotterbolag efter denna säsong aldrig varit så svagt som nu. Underskottet kommer att överstiga alla tidigare svaga år. Analys pågår av vad alla dessa underskott består av. Ett är klart och det är att det krävs drastiska åtgärder för att inte försämra resultatet ytterligare och därav har styrelsen enats om att stoppa utflödet av pengar. Arbetet med att analysera fel och brister fortgår och kommer att tillsammans med förslag på hur föreningen skall drivas framgent att redovisas för styrelsen på tisdag.

Styrelsen