Rapport från styrelsen

I dagsläget pågår arbetet med att forma en ny organisation på mer ideell basis.

Samtidigt är vår ambition att vi kan presentera tidiga bokslut för föreningen och dess dotterbolag, dock är inte boksluten klara i dagsläget men prognosen pekar på ett underskott på -2,6 msek för föreningen inklusive dotterbolagen Bollnäs Bandy Drift AB och Ljusnan Voxnan Kanal AB.

Anledningen till att prognosen i dagsläget avviker från vad vi tidigare kommunicerat är att det vid samtal med spelare, tränare och anställda dyker upp gamla och nya skulder som styrelsen inte haft kännedom om. Detta tillsammans med att efterkalkylerna på projektet Valhalla visar på ett betydande underskott vilket kommer att belasta hela koncernen. Underskottet för Valhallaprojektet beräknas hamna på -700 tkr per 30/4. Sannolikheten är dock stor att slutresultatet för projektet försämras ytterligare med väsentliga belopp under innevarande räkenskapsår då bolaget ingått avtal med leverantörer och anställda som löper vidare tom sommaren/hösten samtidigt som verksamheten i projektet upphörde under vintern 2020. I skrivande stund ser vi över möjligheterna att stärka bolaget.

Det som driver ovanstående prognostiserat resultat på -2,6 msek gentemot budgeterat +300 tkr är framförallt minskade sponsorintäkter tillsammans med att budget för kostnaderna har övertrasserats, främst gällande kostnader för spelarlöner, träningskostnader pga rysslandsresan samt ökade kostnader av Mini World Cup då vandrarhemmet var upptaget av Valhallaanställda.

Styrelsens målsättning med arbetet i det korta perspektivet är att sänka kostnadsmassan, framförallt gällande lönekostnader för spelare, ledare och anställda. Därav ser vi behovet av att föreningen byggs på mer ideell basis i nuläget. Utöver arbetet med att få ihop ett slagkraftigt elitlag jobbar vi även med att stärka vår marknadsorganisation med fler ideella krafter. Vi hoppas inom kort kunna presentera några nygamla namn som kommer att vara med och bidra till inflöde av sponsorintäkter.

Vad gäller vårt dotterbolag Kanalbolaget har vi en dialog med nuvarande styrelse i bolaget kring budgets, prognoser och handlingsplaner men vi för även diskussioner med andra ideella krafter som vi vet kan vara med och bidra till att få igång Kanalbolagets verksamhet efter projekt Valhalla och Coronapandemin så att bolaget även i framtiden kan bidra föreningen med välbehövliga tillskott.

Vi har också knutit till oss Patrik Larsson till elitgruppen som vi ser som en viktig pusselbit vad gäller den sportsliga biten och arbetet med att bygga ett elitlag både för kommande säsong men även på längre sikt. Patrik har som ni flesta kanske vet ett brett kontaktnät ute i bandyvärlden och även erfarenhet av ungdomsverksamhet och vår förhoppning är att Patrik kan bidra med mycket kunskap i ett talangutvecklingsperspektiv. 

Styrelsen